نقشه برداری

نقشه-برداری

نقشه برداری

1 – برداشت

۲ – پیاده سازی ابعاد جانمایی زمین و ساختمانی بر اساس سند و نقشه های اجرایی

۳ – کنترل خاکبرداری پی ساختمان و کنترل شاتگریت پی ساختمان

۴ – پیاده سازی ابعاد فونداسیون پس از خاکبرداری و تعیین خطوط گریزی

۵ – تعیین آکس ستون ها و کنترل شاقولی آن

۶ – تهیه نقشه از بست ساختمان و تعیین مساحت آن

۷ – تهیه نقشه در سیستم مختصات UTM جهت صدور سند بر اساس ماده ۴۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور